Home > 35. Sosoi donganmu masuk! > BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

February 5, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

Ayat 1
Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i,
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i,
Nang ama, dolidoli, na mansai dao pe.

Ayat 2
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,
Marrupa hadaulaton nasida sasude.
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.

Ayat 3
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.
Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho.
Paima mulak dongan ndang olo au be so.

Ayat 4
Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on.
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophopangka dongan na so mananda Ho,
Na mian di arsakna naeng luluanku.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: