Archive

Archive for the ‘10. Zending’ Category

BE-672, TUNG GODANG SITUTU

February 7, 2011 Leave a comment

BE-672, TUNG GODANG SITUTU

Ayat 1
Tung godang situtu ulaonmu antong
Dipasahat Tuhanta tu ho
ndang adong be tingkim
marnalemba tahe
ngolumi bahen tiruan tongtong
Sai patupa ma I ala ni Tuhan I
so mangkirim balosna tu ho.
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i.

Ayat 2
Ai lambok do soara ni Tuhanta I,
Ro ma ho las ma nang rohami,
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan I,
Mangarahon jolma tu Tuhan i.
Sai patupa ………

Ayat 3
Alanii boan ma, sondang na tiur I,
Boan ma hata ni Tuhan I,
Sai urupi na pogos na mardangol I,
Asa ro tu Jesus Tuhanta i.
Sai patupa ………

BE-672

 

BE-671, TOROP DOPE NA LILU

February 7, 2011 Leave a comment

BE-671
TOROP DOPE NA LILU

Ayat 1
Torop dope na lilu na dao,
Ginonggoman ni haholomon I,
Ise na olo lao mamaritahon
Pararat barita na uli i.
Pararat ma barita I sahat tu liat tano on
di tangan ni Jesus do na sahuaso,
Ibana tongtong donganmu.

Ayat 2
Tangihon ma panjouon ni Tuhanmu,
Ale parangan, borhat ma hamu,
Tostosi rante ni banua toru,
Marhite Barita na uli i.
Pararat ma ………

Ayat 3
Jesus manjou ho asa unang mago,
Alusi ma jou-jouNa I,
Tuhanta ro, paluahon na mago,
Borhat ma ho mamaritahon
Pararat ma ………

BE-670, TARBEGE SOARA NA JOUJOU

February 7, 2011 1 comment

BE-670
TARBEGE SOARA NA JOUJOU

Ayat 1
Tarbege soarana joujou,
Tongos ma sondangmi,
Tung torop parbegu di na holom I,
Tongos ma sondangmi.
Tongos ma ma barita na uli
Mandungoi na modom I,
Tongos ma Barita na uli
Mandungoi na modom i.

Ayat 2
Tarbege ma angguk na joujou,
Tongos ma sondangmi,
Taurupi ma angka na lilu I,
Tongos ma sondangmi,
Tongos ma ………

Ayat 3
Unang sai tarhinsu pintu ni roham,
Tongos ma sondangmi,
Baritahon Hata Hangoluan I,
Tongos ma sondangmi,
Tongos ma ………

Ayat 4
Holong ni Roham ma na mangonjar ho,
Tongos ma, sondangmi
Tumpal hangoluan I rade di ho,
Tongos ma sondangmi.
Tongos ma ………

BE-669, RINGGAS AU PABOAHON

February 7, 2011 1 comment

BE-669
RINGGAS AU PABOAHON

Ayat 1
Ringgas au paboahon, Barita na uli
Barita haholongan ni Jesus Tuhanki,
Ringgas au paboahon ai na sintong do I
Mambuat nasa holso soada tudos nii
Ringgas au paboahon, barita na ummuli,
Barita haholongon ni Jesus Tuhanki.

Ayat 2
Ringgas au paboahon, Barita na uli,
Ai tung so tarpatudos tu na di tano I,
Ringgas au paboahon tu sude donganki,
Ai tung marhite I do malua tondingki.
Ringgas au paboahon ………

Ayat 3
Ringgas au paboahon, Barita na uli,
Ai lam binaritahon, lam ganda tonggi ni,
Ringgas au paboahon, hata na sintong I,
Tu na dihaholomon, asa malua i.
Ringgas au paboahon ………

Ayat 4
Ringgas au paboahon, Barita na uli,
Ai angka naung manjalo, uasan do disi,
Dungi di surgo sogot endehononku I,
Narita haholongon, ni Jesus Tuhanki.
Ringgas au paboahon ………

BE-668, PARROHAI MA AU TUHAN

February 7, 2011 Leave a comment

BE-668
PARROHAI MA AU TUHAN

Ayat 1
Parrohai ma au Tuhan manghamonanghon ruasMi,
Ai godang do na gale ala ni dosa I,
Ai ndang piha jolma nara na tumangihon I,
Sai patau ma au Tuhan pasahat HataMi.

BE-667, ISE MA ANGKA PANABI

February 7, 2011 Leave a comment

BE-667
ISE MA ANGKA PANABI

Ayat 1
Ise ma angka panabi ninna Jesus Tuhan I,
Nunga masak angka eme di ladang ni Tuhan I,
Jesus do manjou hamuna borhat tu gotilon I,
Ise ma na mangalusi, suru au, dison do au.

Ayat 2
Nang pe so taripar laut manang tu luat na dao,
Dohot ma ho sitindangi ni Tuhanta Jesus I,
Ndang rau ho didok rohamu, Naeng ma haposan ho,
Sai pelehon ma dirimu tu HarajaonNa i.

Ayat 3
Molo so tarbaen ho jongjong di parik ni Sion I,
Tarbaen ho do manogihon dongan tu gotilon I,
Tangiangkon ma nasida diulaon Sending I,
Sai urupi ma nasida mamorsan na dokdok i.

Ayat 4
Unang ma marsidalian, ndang adong talentangki,
Tung torop do pe na lilu na di haholomon I,
Ingot tona ni Tuhanta, oloi panjouonNa I,
Dohot ma ho mangalusi, suru au dison do au.

BE-666, INGKON DO BOANONTA BARITA

February 7, 2011 1 comment

BE-666, INGKON DO BOANONTA BARITA

Ayat 1
Ingkon do boanonta Barita, tu inganan na holom I,
I ma holong nang hasintongan dame na manongtong I,
Dame na manongtong
Reff:
Ai naung binsar do hatiuron Naung salpu na holom I,
huaso ni Kristus hot tongtong salenglelengnai

Ayat 2
Ingkon endehononta pujian, pasangaphon Tuhanta I,
Na tuk manaluhon na jahat, na sinjata porang I,
Na sinjata porang i.
Reff Ai naung ………

Ayat 3
Ingkon do boanonta Barita, Debatanta do Raja I,
Dilehon anak sasadaNa, manobus pardosa I,
Manobus pardosa i.
Reff Ai naung ………

Ayat 4
Ingkon do hita manghatindangkon Jesus Kristus Partobus I
Asa tu toropna na olo, manjangkon na sintong I,
Manjangkon na sintong i.
Reff Ai naung ………

Reff:

BE-665, HEHE HO MARSINONDANG

February 7, 2011 Leave a comment

BE-665
HEHE HO MARSINONDANG

Ayat 1
Hehe ma ho marsinondang ma ho,
Hehe ma ho marsinondang ma ho,
Ai nunga ro Panondangmi tu ho,
Manondangi ho.

BE-664, DIDOK TUHAN JESUS

February 7, 2011 Leave a comment

BE-664
DIDOK TUHAN JESUS

Ayat 1
Didok Tuhan Jesus tu hita on,
Hamu do panondang ni portibion.
Boan ma sinondang tu na holom I
Asa tung tiur na di lambungmi.

Ayat 2
Didok Tuhan Jesus tu hita on,
Hamu do panondang ni portibion.
Arian nang borngin marsinondang ma,
Baen sangap di Tuhan Debata.

Ayat 3
Didok Tuhan Jesus tu hita on,
Hamu na panondang ni portibion.
Tung godang do dosa parungkilonpe,
Tapagalak ma palitonta be.

BE-663, BOTO MA SUDE HAMU

February 7, 2011 Leave a comment

BE-663
BOTO MA SUDE HAMU

Ayat 1
Boto ma sude hamu boto ma sude hamu
Boto ma sude hamu Jesus, Kristus.
Songon bunga na di ladang bintang hatiuron I
Na sumurung do ulina ganup ma umboto i.

Ayat 2
Boto ma sude hamu, boto ma sude hamu,
Boto sude hamu, Jesus, Kristus.
Jesus do pamalum ahu, na palua tondingki.
Mamandidihon tu ahu Tondi Parbadia i.

Ayat 3
Boto ma sude hamu, boto ma sude hamu,
Boto ma sude hamu, Jesus, Kristus.
Biru-biru ni Debata, na mamorsan dosa I,
Raja ni sudena raja, ganup ma umboto I

%d bloggers like this: