Archive

Archive for the ‘35. Sosoi donganmu masuk!’ Category

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

February 5, 2011 1 comment

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

Ayat 1
Tarbege do panjou ni Kristus torus ditano batak i:
Ise na sumeahon hosa, ise mangkophop dongan i?
Hita sude, naeng marade Nang dilele, da, Haposanna di Debata.

Ayat 2
Na olo hita paboahon holong do Jesus Tuhan i.
Naung saut malua do dibahen ama nang ina Batak i.
Hita……

Ayat 3
Antong, ringgas ma lao mamboan barita ni Tuhanta i.
Tu angka marga di na holom, asa dapotan dohot i.
Hita……

Ayat 4
Ulaon ma mangkatindangkon Kristus nampuna hita on,
Asa torop dope barani marsomba tu Rajanta on.
Hita…….

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

February 5, 2011 Leave a comment

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

Ayat 1
Marsinondang dibaen Jesus asi rohana i,
Jala hita do disuru , asa ta paboa i.
Ta pagalak palitonta, ta patiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

Ayat 2
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
Ta pagalak….

Ayat 3
Haholomon mangkuhupi toropan ditano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
Tapagalak…..

Ayat 4
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.
Tapagalak…..

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

February 5, 2011 Leave a comment

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

Ayat 1
Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i,
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i,
Nang ama, dolidoli, na mansai dao pe.

Ayat 2
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,
Marrupa hadaulaton nasida sasude.
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.

Ayat 3
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.
Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho.
Paima mulak dongan ndang olo au be so.

Ayat 4
Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on.
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophopangka dongan na so mananda Ho,
Na mian di arsakna naeng luluanku.

BE-516, BEGE JOUJOU NI JESUS I, BL-353

February 5, 2011 Leave a comment

BE-516, BEGE JOUJOU NI JESUS I, BL-353

Ayat 1
Bege joujou ni Jesus i, tongtong di jou na lilu i.
Mago do birubiru i sian Tuhanta Jesus i.
Sai lului, sai lului, birubiru na mago i,
Sai lului, sai lului, mulak boan I tu Jesus.

Ayat 2
Ho diarahon Jesus i, silu, lului na mago i.
Togihon ma tu Jesus i na loja, na maheu i.
Sai lului….

Ayat 3
Tangihon ma hoihoinai, ala so boi malua i.
Hatop ma lao sai boan i tu Jesus, Sipalua i.
Sai lului….


BE-516

BE-515, RINGGAS MA TA PABOA, BL-410

February 5, 2011 2 comments

BE-515, RINGGAS MA TA PABOA, BL-410

Ayat 1
Ringgas ma ta paboa naung monang Kristus i,
Rade doha sesaan ni angka dosa i.
Di goar ni Tuhanta i do hamonangan i!
Ringgas ma ta paboa naung monang Kristus i.

Ayat 2
GoarNa tapaboa liat tano on,
Ai i do na manggohi tongtong rohanta on.
Taaithon ma gogoNa i na so dung talu i.
GoarNa tapaboa tu liat tano i.

Ayat 3
Tung tano bato Goar ni jesus Tuhan i.
Tu Goar I maporus sude na gale I.
Nang mangalantap udan I, nang pur alogo I,
Tung tano bato Goar ni Jesus, Tuhan i.

Ayat 4
Taboan ma goarna tu angka jolma i.
Torop na so mananda Jesus Tuhanta i. Sinolis nioloan I,
Ai dililuhon i. Taboan ma Goarna tu angka jolma i.

BE-515

BE-514, SAI LULUI DONGAN NA MAGO, BL-395

February 5, 2011 Leave a comment

BE-514, SAI LULUI DONGAN NA MAGO, BL-395

Ayat 1
Sai lului dongan na mago, hatop salpu arimi,
Mulak boanna niago, so tung salpu arinii.
Sondang ni Tuhanmu ho, paima nang ajalmu ro.
So tung lemba rohami, hatop salpu arimi,
Hatop ni tingki i, hatop ni tingki i.
Tung godang ulaonMi, Hatop salpu arimi.

Ayat 2
Hatuiton do niula, hatop salpu arimi.
So mago ho, pangula, so tung salpu arimi. Topot na tarhurung i, Boan Jesusmi tusi, Jesus haluaon i. So tung salpu tingki nii, :,: hatop ni tingki i :,: Tung godang ulaonmi, Hatop salpu arimi.

BE-513, BIDANG SITUTU SISABION I, BL-394

February 5, 2011 1 comment

BE-513, BIDANG SITUTU SISABION I, BL-394

Ayat 1
Bidang situtu sisabion i, Alaina otik do panabi i.
Pangido hamu ma tu Raja i, Disuru ma angka panabi i.
Nunga tingkina gotilon i, Disuru ma angka na ma nabi i;
So tung lam salpu tingkina i. So tung magopo angka eme i.

Ayat 2
Ai Ho do Tuhan nampunasa i, Ringkot do di Ho hajolmaon i.
Nang silom tahe, nang parbegu i, naeng sahat sude ro tu lambungMi.
Nunga tingkina gotilon i, disuru ma angka parjamita i;
So tung lam salpu tingkina I, so tung magopo angka jolma i.

BE-512, DIDALAN I JESUS TANO, BL-352

February 5, 2011 Leave a comment

BE-512, DIDALAN I JESUS TANO, BL-352

Ayat 1
Didalani Jesus tano dohot laut Tahi holong ni rohana dipasaut,
Namura luhut dibaen tondina i, Dung disesa utang ni dosanta i.
Hahaanggi, rohamu sude, taarahon ma donganta be
Hahaanggi, dao nang jonok be! Hara tu jolo Na donganmu sude.

Ayat 2
Nunga monang di jabum hataNa i?
Hata I dipangke Ho sinjatami? I do hapistaran na sumurung i,
Jumpang do mura sudena baenon nii.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 3
Dongan, pinalua ni Tuhanta i,
Taondingi, taapoi na lilu i. Asa lam dame luatta , lam ture,
Itahaholongi ma donganta be.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 4
Ganggu roha mida panginjunan i,
Moru pe gogonta lao marungkil i.
Sai tabereng dompa Jesus Tuhan i,
Ganda hiras ni rohanta baenon nii.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 5
Tung na sae do halalas ni rohangki,
Anggo mulak tu Tuhanku dongan i.
Rap tapuji ma Tuhanta Jesus i,
Ala tamba muse na tu surgo i.
Koor: hahaanggi,……..

BE-511, AI TAGAMON IDAONKU, BL-351

February 5, 2011 Leave a comment

BE-511, AI TAGAMON IDAONKU, BL-351

Ayat 1
Ai tangamon idaonku Ho muse disurgo i?
Jadi hot do hirimonku, ingkon hita rap disi
tangkup tangan ni Tuhanmu, Sai oli podaNa i,
asa lam tiur dalan,u tu banua ginjang i!
Naeng tutu maparsi dohot au dihangoluan i.
Asa saut pajumpang hita dibanuaginjang i.

Ayat 2
Ai tagamon do pajumpang hita di na tiur i?
Rap dohot haholongonta. Naung tangkas tinanda i?
Las ni roha, olop olop jambar ni na sahat i,
Antong, tole haringkothon asa dohot ho tusi.
Na las do rohangku dohot tu haroan bolon i,
Ai naeng dohot au pajumpang dohot angka dongan i.

Ayat 3
Songon dia do pajumpang angka na diginjang i?
Na saksak, na marsinondang do parulosonna i,
Nang na pogos, nang na mora, rap martumpal be disi,
Rap martua do naung tolhas tu banua ginjang i,
Ala ni ringgas ma hita mangihuthon Jesus i,
Jesus do parhiteanta, parhatuaonta i.

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

February 4, 2011 Leave a comment

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

Ayat 1
Silu soso I ma donganmu jolma ni lilianan ni portibi on
Angkupi, boan ma la tu Tuhanta angka na lilu dibaen tano on
Ho naung tardarat do lao padarathon.
Tanda naung Jesus do hinalomom.

Ayat 2
Nang na jumahat i di nasailon, asal ma muba tu joloan on.
Dijangkon Jesus do, ai naung ditaon
Godang na bernit manesa dosam. Sulingkit rohami,
Manang na piga, naung niarahonmi tu Debata

Ayat 3
Bagas diroha do buni siholna, mangkalungunhon na sun denggan i.
Aut tung sinunggul ni holong ni roha,
Tibu ma dopot i Tuhanta i, naung sumeahon do hangoluanna,
Mangungkap dalan tu Amanta i.

Ayat 4
Madokdokhu di ho manogu jolma, aithon ma gogo ni Jesus tu ho.
Unang mansadi ho magandos hata,
Sai na adong do mangihut tu ho.
Asa lam ganda ma silas ni roha, Di Sipadomu ho tu Debata.

%d bloggers like this: