Archive

Archive for the ‘35. Sosoi donganmu masuk!’ Category

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

February 5, 2011 1 comment

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

Ayat 1
Tarbege do panjou ni Kristus torus ditano batak i:
Ise na sumeahon hosa, ise mangkophop dongan i?
Hita sude, naeng marade Nang dilele, da, Haposanna di Debata.

Ayat 2
Na olo hita paboahon holong do Jesus Tuhan i.
Naung saut malua do dibahen ama nang ina Batak i.
Hita……

Ayat 3
Antong, ringgas ma lao mamboan barita ni Tuhanta i.
Tu angka marga di na holom, asa dapotan dohot i.
Hita……

Ayat 4
Ulaon ma mangkatindangkon Kristus nampuna hita on,
Asa torop dope barani marsomba tu Rajanta on.
Hita…….

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

February 5, 2011 Leave a comment

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

Ayat 1
Marsinondang dibaen Jesus asi rohana i,
Jala hita do disuru , asa ta paboa i.
Ta pagalak palitonta, ta patiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

Ayat 2
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
Ta pagalak….

Ayat 3
Haholomon mangkuhupi toropan ditano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
Tapagalak…..

Ayat 4
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.
Tapagalak…..

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

February 5, 2011 Leave a comment

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

Ayat 1
Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i,
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i,
Nang ama, dolidoli, na mansai dao pe.

Ayat 2
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,
Marrupa hadaulaton nasida sasude.
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.

Ayat 3
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.
Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho.
Paima mulak dongan ndang olo au be so.

Ayat 4
Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on.
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophopangka dongan na so mananda Ho,
Na mian di arsakna naeng luluanku.

BE-516, BEGE JOUJOU NI JESUS I, BL-353

February 5, 2011 Leave a comment

BE-516, BEGE JOUJOU NI JESUS I, BL-353

Ayat 1
Bege joujou ni Jesus i, tongtong di jou na lilu i.
Mago do birubiru i sian Tuhanta Jesus i.
Sai lului, sai lului, birubiru na mago i,
Sai lului, sai lului, mulak boan I tu Jesus.

Ayat 2
Ho diarahon Jesus i, silu, lului na mago i.
Togihon ma tu Jesus i na loja, na maheu i.
Sai lului….

Ayat 3
Tangihon ma hoihoinai, ala so boi malua i.
Hatop ma lao sai boan i tu Jesus, Sipalua i.
Sai lului….


BE-516

BE-515, RINGGAS MA TA PABOA, BL-410

February 5, 2011 2 comments

BE-515, RINGGAS MA TA PABOA, BL-410

Ayat 1
Ringgas ma ta paboa naung monang Kristus i,
Rade doha sesaan ni angka dosa i.
Di goar ni Tuhanta i do hamonangan i!
Ringgas ma ta paboa naung monang Kristus i.

Ayat 2
GoarNa tapaboa liat tano on,
Ai i do na manggohi tongtong rohanta on.
Taaithon ma gogoNa i na so dung talu i.
GoarNa tapaboa tu liat tano i.

Ayat 3
Tung tano bato Goar ni jesus Tuhan i.
Tu Goar I maporus sude na gale I.
Nang mangalantap udan I, nang pur alogo I,
Tung tano bato Goar ni Jesus, Tuhan i.

Ayat 4
Taboan ma goarna tu angka jolma i.
Torop na so mananda Jesus Tuhanta i. Sinolis nioloan I,
Ai dililuhon i. Taboan ma Goarna tu angka jolma i.

BE-515

BE-514, SAI LULUI DONGAN NA MAGO, BL-395

February 5, 2011 Leave a comment

BE-514, SAI LULUI DONGAN NA MAGO, BL-395

Ayat 1
Sai lului dongan na mago, hatop salpu arimi,
Mulak boanna niago, so tung salpu arinii.
Sondang ni Tuhanmu ho, paima nang ajalmu ro.
So tung lemba rohami, hatop salpu arimi,
Hatop ni tingki i, hatop ni tingki i.
Tung godang ulaonMi, Hatop salpu arimi.

Ayat 2
Hatuiton do niula, hatop salpu arimi.
So mago ho, pangula, so tung salpu arimi. Topot na tarhurung i, Boan Jesusmi tusi, Jesus haluaon i. So tung salpu tingki nii, :,: hatop ni tingki i :,: Tung godang ulaonmi, Hatop salpu arimi.

BE-513, BIDANG SITUTU SISABION I, BL-394

February 5, 2011 1 comment

BE-513, BIDANG SITUTU SISABION I, BL-394

Ayat 1
Bidang situtu sisabion i, Alaina otik do panabi i.
Pangido hamu ma tu Raja i, Disuru ma angka panabi i.
Nunga tingkina gotilon i, Disuru ma angka na ma nabi i;
So tung lam salpu tingkina i. So tung magopo angka eme i.

Ayat 2
Ai Ho do Tuhan nampunasa i, Ringkot do di Ho hajolmaon i.
Nang silom tahe, nang parbegu i, naeng sahat sude ro tu lambungMi.
Nunga tingkina gotilon i, disuru ma angka parjamita i;
So tung lam salpu tingkina I, so tung magopo angka jolma i.

%d bloggers like this: