Archive

Posts Tagged ‘BL-059’

BE-158, JESUS DEBATA, BL-059

January 28, 2011 1 comment

BE-158, JESUS DEBATA, BL-059

1.
Jesus Debata sai uluhon ma Hami angka siseanMu
Na tinobus ni mudarMu Tiop ma tongtong tangannami on.

2.
Ia masa pe Na bernit muse Sai patogu rohanami
Asa unang gangu hami Haporsuhon do Lapang lao tu Ho

3.
Songgop na hansit Sian na bernit Nang di dongan, nang di hami
Sai pabenget rohanami Tu ujungna i Taiti roha i.

4.
Pambaennami pe baen tongtong ture Di na masa haporsuhon
Ho ma Jesus palambokkon Sonang baen muse tondinami be.

Reff:

BE-148, SIAN SURGO I SURU, BL-059

January 27, 2011 Leave a comment

BE-148, SIAN SURGO I SURU, BL-059

1.
Sian surgo i Suru Tondimi Ale Jesus Tuhannami
Ai naeng pasahatonnami Tu Ho hami on Na di joloMon.

2.
Nasailaonna i Hinangkungan ni Natorasna be do hami
Olat na tardidi hami Di huriaMi Na badia i.

3.
Na malua be Hami on sude Sian na mangkangkung hami
Jadi sarihononnami Langkanami on Na tu jolo on.

4.
Na poso dope Hami on sude Ala ni urupi hami
Ale Jesus, Tuhannami Asa sai tongtong Burju hami on

5.
Sai asi rohaM Suan ma hataM Tu bagasan rohanami
I ma pangguruannami Sai hombar tusi Pambaennami be.

6.
Togu hami on Di na ropdop on Ho ma huihuthon hami
Sahat ro di ajalnami Asa masuk be Tu na sonang pe.

BE-115, TUHAN DEBATA, BL-059

January 26, 2011 Leave a comment

BE-115, TUHAN DEBATA, BL-059

1.
Tuhan Debata Sai ramoti ma daging dohot tondinami
I do pangidoannami Sai pahipas be Hami on sude

2.
Jesus Ho tutu Raja na burju Sai palua tondinami
Sian pardosaonnami Pasupasu be Hami on sude.

3.
Sai parbadiai Sai tongtong rajai Ale Tondi Parbadia
Rohanami asa ria Mangoloi hataM Hombar tu rohaM

BE-098, NAUNG MANAEK DO HO, BL-059

January 26, 2011 Leave a comment

BE-098, NAUNG MANAEK DO HO, BL-059

1.
Naung manaek do Ho Lao tu surgo do Ale Jesus Rajanami,
Ho do ihuthononnami Ho partogi i Lao tu surgo i.

2.
Maol do dalan on Togu hami on Asa tung malua hami
Sian angka musunami Na di tano on Togu hami on

3.
Suru ma TondiM Singkat ni bohiM Tu bagasan rohanami
Manogihon tondinami Lao tu surgo i Tu adopanMi.

BE-024, TATAP HAMI ON, BL-059

January 24, 2011 1 comment

BE-024, TATAP HAMI ON, BL-059

1.
Tatap hami on Na pungu dison Ai na naeng pujionnami
Denggan ni basaM di hami Tatap hami on Na pungu dison

2.
Togu hami on Na mardosa on Ale Jesus Tuhannami
Sai asi rohaM di hami Togu ma tongtong Na mardosa on.

3.
Sai ramoti be Hami on sude Maradophon musunami
Asa unang mago hami Sai ramoti be Hami on sude

4.
Sai urasi be Hami on sude Asa muba rohanami
Jala ias tondinami Sai urasi be Hami on sude.

5.
Sai ajari be hami on sude Asa lam huboto hami
Dalan sidalanannami Sai ajari be hami on sude

6.
Sai pintori be Hami on sude Molo unduk rohanami
Manopoti dosanami Sai pintori be Hami on sude

7.
Sai padungo be Hami on sude Unang loas modom hami
Di bagasan dosanami Sai padungo be Hami on sude

8.
Sai pamasuk be Hami on sude Di na jumpang ajalnami
Molo suda bohalnami Tu ingananMi Hasonangan i.

BE-024

%d bloggers like this: