Archive

Posts Tagged ‘DIDIA ANGKA JOLMA’

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

February 5, 2011 Leave a comment

BE-517, DIDIA ANGKA JOLMA, BL-354

Ayat 1
Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i,
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i,
Nang ama, dolidoli, na mansai dao pe.

Ayat 2
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,
Marrupa hadaulaton nasida sasude.
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.

Ayat 3
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.
Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho.
Paima mulak dongan ndang olo au be so.

Ayat 4
Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on.
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophopangka dongan na so mananda Ho,
Na mian di arsakna naeng luluanku.

%d bloggers like this: